admin

26.01.2021г.

На 25.01.2021г Метал ЕАД подписа договор за изпълнение на проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. На 25.01.2021г Метал ЕАД подписа с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.077-0321-C01 за изпълнение на проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, …

26.01.2021г. Read More »

26.11.2019г

Метал ЕАД приключи договор за изпълнение на проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. На 26.11.2018г. Метал ЕАД приключи договор BG16RFOP002-3.004-0045-C01 за изпълнение на проект “Подобряване на ресурсната ефективност на Метал ЕАД чрез придобиване на Автоматична линия за прахово боядисване“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Целта на проекта беше повишаване на ресурсната …

26.11.2019г Read More »

25.11.2019г.

Метал ЕАД проведе информационнен ден. На 25.11.2019г Метал ЕАД проведе информационнен ден във връзка с приключване на подписан на 26.11.2018г. с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-3.004-0045-C01за изпълнение на проект “Подобряване на ресурсната ефективност на Метал ЕАД чрез придобиване на Автоматична линия за прахово боядисване“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Бе демонстрирана работата на …

25.11.2019г. Read More »

31.03.2019г.

Метал ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител. Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична линия за прахово боядисване – 1 брой. Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 1 980 000.00лв. (един милион деветсттотин и осемдесет хиляди лева) Краен срок за кандидатстване 07.04.2019г.

03.12.2018г.

Метал ЕАД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. На 26.11.2018г. Метал ЕАД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-3.004-0045-C01 за изпълнение на проект “Подобряване на ресурсната ефективност на Метал ЕАД чрез придобиване на Автоматична линия за прахово боядисване“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Целта на проекта …

03.12.2018г. Read More »

02.04.2018г.

Приключване изпълнението на Проект BG05M9OP001 – 1.008-0894. Проект BG05M9OP001 – 1.008-0894 Подобряване на условията на труд в участък “Монтажно Заваръчен” и работата с човешките ресурси в Метал ЕАД. На 01.04.2018г. приключи изпълнението на проект “Подобряване на условията на труд в участък “Монтажно Заваръчен” и работата с човешките ресурси в Метал ЕАД”, финансиран по Оперативна програма …

02.04.2018г. Read More »

01.06.2017г.

Метал ЕАД сключи договор с МТСП по проект BG16RFOP002-2.001-0894-C01. На 18.05.2017г. Метал ЕАД сключи договор с Министерството на труда и социалната политика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с проект – BG16RFOP002-2.001-0894-C01 – „Подобряване на условията на труд в участък “Монтажно Заваръчен” и работата с човешките ресурси в Метал ЕАД ”. Общата стойност на проекта, …

01.06.2017г. Read More »

29.06.2016г.

Метал ЕАД подписа договор за проект към Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”. На 20.06.2016г. Метал ЕАД сключи договор с Министерството на икономиката по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” с проект – BG16RFOP002-2.001-0109-C01 – „Подобряване на производственият капацитет в ”Метал” ЕАД чрез инвестиция в закупуване на ново оборудване”. Общата стойност на проекта е 1 338 000лв. …

29.06.2016г. Read More »