Метал ЕАД приключи договор за изпълнение на проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

На 26.11.2018г. Метал ЕАД приключи договор BG16RFOP002-3.004-0045-C01 за изпълнение на проект “Подобряване на ресурсната ефективност на Метал ЕАД чрез придобиване на Автоматична линия за прахово боядисване“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Целта на проекта беше повишаване на ресурсната ефективност на Метал ЕАД чрез прилагане на нови технологични решения и техники за прахово боядисване. За постигане на целта в проектното предложение бе включена основната дейност: “Придобиване на Автоматична линия за прахово боядисване за оптимизиране на производството на метални палети и рекуператори, свързана с намаляването на суровини грунд и боя, на всички спомагателни материали и на отпадъци.”. С изпълнението на дейността се реализира производствена (процесова) иновация.

В резултат от реализиране на проекта:

-се намалява използването на суровини грунд и боя и спомагателните материали за производството на единица продукция от продуктите “метални палети” и “рекуператори”;

-се намалява количеството отпадъци в процеса боядисване за производството на единица продукция от продуктите “метални палети” и “рекуператори”;

-се намалява потреблението на вода в процеса на боядисване;

-се разширява производствения капацитет на предприятието;

-се оказва положителен ефект за опазване на околната среда;

-се повишава качеството на продукцията

По този начин се постига значително подобряване на ресурсната ефективност на цялото предприятие и положителен ефект върху опазването на околната среда.

Общата стойност на проекта е 1 987 900.00 лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 1 193 530.00 лв., в т.ч.1 014 500.50 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 179 029.50 лв национално съфинансиране.

Свържете се с нас!

Нашият отдел за обслужване на клиенти с удоволствие ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви даде всички необходими насоки и информация.