МЕТАЛ ЕАД се приспособява към изискванията на своите клиенти и партньори, като им предлага висококачествени продукти и услуги.

МЕТАЛ ЕАД има интегрирана система за управление съгласно стандартите:

Цели по качество и околна среда

Постигане и осигуряване на постоянно ниво на качеството на произвежданите продукти;

Реализиране трайно позициониране на вътрешния и външен пазар;

Повишаване конкурентноспособността ни чрез продуктово и технологично обновление, поддържане на съответствие между качество и цена и постоянно намаляване на произвеждания брак и материалните и енергийните разходи;.

Да разработваме, произвеждаме и предлагаме продукти, оказващи възможно най-малко отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората като се стремим ефективно да използваме ресурсите и използваме най-модерни технологии и оборудване, позволяващо създаването на безопасни работни места;

Предотвратяване на несъответствията с приоритет пред тяхното отстраняване;

Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, подобряване на условията за безопасна работа;

Да осигурим необходимото обучение и повишаване на квалификацията на всички работници и служители в т.ч. и по отношение на спазване изискванията за осигуряване на безопасност на трудовия процес и опазване на околната среда;

Да определяме целите и задачите, отнасящи се до опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд още в процеса на вземане на бизнес-решения и да осигурим необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране;

Да предприемаме необходимите мерки за предотвратяване на замърсяването, да намаляваме количеството на отпадъците и на разходите за тяхното обезвреждане;

Да се съобразяваме стриктно със законовите и други нормативни изисквания, свързани с идентифицираните аспекти и предпазването на околната среда и подобряване на работната среда, с цел постигане на високо качество на извършваните дейности и създаване и поддържане на безопасни и здравословни условия на труд на работещите в Организацията за предотвратяване на нараняванията и заболяванията на работниците и служителите

Да идентифицираме опасностите, да оценяваме рисковете и установяваме мерки за непрекъснато подобряване на условията на труд до достигане на крайната цел – работа без инциденти, злополуки и професионални заболявания;

Да предоставим информация, указания, обучение и наблюдение на всички работници и служители с цел осигуряване на тяхната безопасност на работните места;