Метал ЕАД сключи договор с МТСП по проект BG16RFOP002-2.001-0894-C01.

  • На 18.05.2017г. Метал ЕАД сключи договор с Министерството на труда и социалната политика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с проект – BG16RFOP002-2.001-0894-C01 – „Подобряване на условията на труд в участък “Монтажно Заваръчен” и работата с човешките ресурси в Метал ЕАД ”.
  • Общата стойност на проекта, съответно на безвъзмездната финансова помощ, е 210111.00 лв, в т.ч. 178594.35 лева от Европейския социален фонд и 31516.65 лева национално съфинансиране.
  • За постигане на целите проектното предложение предвижда следните дейности и съответни мерки за изпълнението им:
  • -Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси основана на иновативни модели за организация на труда постигащи повишаване на производителността и опазване на околната среда, въвеждаща гъвкави форми на заетост, по-лесното съвместяване на професионалния и личния живот и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници.
  • -Осигуряване на средства за колективна защита за подобряване условията на труд в участък “Монтажно заваръчен” чрез подобряване на микроклимата и защитата от прах, токсични други вредни вещества – закупуване и въвеждане в експлоатация на отоплителна система, мобилни системи за аспириране на заваръчен дим и професионална вакуумна система за почистване.
  • -Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.
  • -Организация и управление на проекта.
  • -Информиране и публичност.
  • Виж подробна информация

Свържете се с нас!

Нашият отдел за обслужване на клиенти с удоволствие ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви даде всички необходими насоки и информация.