Приключване изпълнението на Проект BG05M9OP001 – 1.008-0894.

  • Проект BG05M9OP001 – 1.008-0894 Подобряване на условията на труд в участък “Монтажно Заваръчен” и работата с човешките ресурси в Метал ЕАД.
  • На 01.04.2018г. приключи изпълнението на проект “Подобряване на условията на труд в участък “Монтажно Заваръчен” и работата с човешките ресурси в Метал ЕАД”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
  • Дейностите , които бяха реализирани са както следва:
  • 1.Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси основана на иновативни модели за организация на труда постигащи повишаване на производителността и опазване на околната среда, въвеждаща гъвкави форми на заетост, по-лесното съвместяване на професионалния и личния живот и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници.
  • 2.Осигуряване на средства за колективна защита за подобряване условията на труд в участък “Монтажно заваръчен” чрез подобряване на микроклимата и защитата от прах, токсични други вредни вещества – закупуване и въвеждане в експлоатация на отоплителна система, мобилни системи за аспириране на заваръчен дим и професионална вакуумна система за почистване.
  • 3.Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.
  • 4.Организация и управление на проекта.
  • 5.Информиране и публичност.
  • Постигнати са напълно всички цели на проекта.
  • Виж подробна информация

Свържете се с нас!

Нашият отдел за обслужване на клиенти с удоволствие ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви даде всички необходими насоки и информация.