Метал ЕАД проведе информационнен ден.

  • На 25.11.2019г Метал ЕАД проведе информационнен ден във връзка с приключване на подписан на 26.11.2018г. с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-3.004-0045-C01за изпълнение на проект “Подобряване на ресурсната ефективност на Метал ЕАД чрез придобиване на Автоматична линия за прахово боядисване“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.
  • Бе демонстрирана работата на новозакупената Автоматична линия за прахово боядисване, както и изпълнението на проектните дейности и постигнатите вследствие на това резултати.
  • На събитието присъстваха представители на пресата, областен информационнен център Шумен и на бизнеса. Сред поканените бяха представители на фирми, прилагащи в производствения си процес боядисване, за да се запознаят с предимствата и ефекта от въведеното по проекта пилотно технологично решение.

Свържете се с нас!

Нашият отдел за обслужване на клиенти с удоволствие ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви даде всички необходими насоки и информация.