Unsplashed background img 1

26.01.2021г.

На 25.01.2021г Метал ЕАД подписа договор за изпълнение на проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 25.01.2021г Метал ЕАД подписа с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.077-0321-C01 за изпълнение на проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-2.077 - Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Бенефициент: Метал ЕАД
Обща стойност: 143 000лв. лв., от които 121 550 лв. европейско и 21 450 лв. национално съфинансиране.

Начало: 25.01.2021.г. Край: 25.04.2021.г.

26.11.2019г.

Метал ЕАД приключи договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

На 26.11.2018г. Метал ЕАД приключи договор BG16RFOP002-3.004-0045-C01 за изпълнение на проект “Подобряване на ресурсната ефективност на Метал ЕАД чрез придобиване на Автоматична линия за прахово боядисване“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Целта на проекта беше повишаване на ресурсната ефективност на Метал ЕАД чрез прилагане на нови технологични решения и техники за прахово боядисване. За постигане на целта в проектното предложение бе включена основната дейност: "Придобиване на Автоматична линия за прахово боядисване за оптимизиране на производството на метални палети и рекуператори, свързана с намаляването на суровини грунд и боя, на всички спомагателни материали и на отпадъци.". С изпълнението на дейността се реализира производствена (процесова) иновация.

В резултат от реализиране на проекта:

-се намалява използването на суровини грунд и боя и спомагателните материали за производството на единица продукция от продуктите "метални палети" и "рекуператори";

-се намалява количеството отпадъци в процеса боядисване за производството на единица продукция от продуктите "метални палети" и "рекуператори";

-се намалява потреблението на вода в процеса на боядисване;

-се разширява производствения капацитет на предприятието;

-се оказва положителен ефект за опазване на околната среда;

-се повишава качеството на продукцията

По този начин се постига значително подобряване на ресурсната ефективност на цялото предприятие и положителен ефект върху опазването на околната среда.

Общата стойност на проекта е 1 987 900.00 лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 1 193 530.00 лв., в т.ч.1 014 500.50 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 179 029.50 лв национално съфинансиране.

25.11.2019г.

Метал ЕАД проведе информационнен ден

На 25.11.2019г Метал ЕАД проведе информационнен ден във връзка с приключване на подписан на 26.11.2018г. с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-3.004-0045-C01за изпълнение на проект “Подобряване на ресурсната ефективност на Метал ЕАД чрез придобиване на Автоматична линия за прахово боядисване“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Бе демонстрирана работата на новозакупената Автоматична линия за прахово боядисване, както и изпълнението на проектните дейности и постигнатите вследствие на това резултати.

На събитието присъстваха представители на пресата, областен информационнен център Шумен и на бизнеса. Сред поканените бяха представители на фирми, прилагащи в производствения си процес боядисване, за да се запознаят с предимствата и ефекта от въведеното по проекта пилотно технологично решение.

31.03.2019г.

Метал ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична линия за прахово боядисване - 1 брой.

Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 1 980 000.00лв. (един милион деветсттотин и осемдесет хиляди лева)

Краен срок за кандидатстване 07.04.2019г.

03.12.2018г.

Метал ЕАД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

На 26.11.2018г. Метал ЕАД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-3.004-0045-C01 за изпълнение на проект “Подобряване на ресурсната ефективност на Метал ЕАД чрез придобиване на Автоматична линия за прахово боядисване“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Целта на проекта е повишаване на ресурсната ефективност на Метал ЕАД чрез прилагане на нови технологични решения и техники за прахово боядисване. За постигане на целта в проектното предложение е включена основната дейност: "Придобиване на Автоматична линия за прахово боядисване за оптимизиране на производството на метални палети и рекуператори, свързана с намаляването на суровини грунд и боя, на всички спомагателни материали и на отпадъци.". С изпълнението на дейността ще се реализира производствена (процесова)иновация.

В резултат от реализиране на проекта:

-ще се намали използването на суровини грунд и боя и спомагателните материали за производството на единица продукция от продуктите "метални палети" и "рекуператори";

-ще се намали количеството отпадъци в процеса боядисване за производството на единица продукция от продуктите "метални палети" и "рекуператори";

-ще се намали потреблението на вода в процеса на боядисване;

-ще се разшири производствения капацитет на предприятието;

-ще се окаже положителен ефект за опазване на околната среда;

-ще се повиши качеството на продукцията

По този начин ще се постигне значително подобряване на ресурсната ефективност на цялото предприятие и положителен ефект върху опазването на околната среда.

Общата стойност на проекта е 1 987 900.00 лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 1 193 530.00 лв., в т.ч.1 014 500.50 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 179 029.50 лв национално съфинансиране.

02.04.2018г.

Приключване изпълнението на Проект BG05M9OP001 – 1.008-0894

Проект BG05M9OP001 – 1.008-0894 Подобряване на условията на труд в участък "Монтажно Заваръчен" и работата с човешките ресурси в Метал ЕАД.

На 01.04.2018г. приключи изпълнението на проект “Подобряване на условията на труд в участък "Монтажно Заваръчен" и работата с човешките ресурси в Метал ЕАД”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Дейностите , които бяха реализирани са както следва:

1.Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси основана на иновативни модели за организация на труда постигащи повишаване на производителността и опазване на околната среда, въвеждаща гъвкави форми на заетост, по-лесното съвместяване на професионалния и личния живот и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници.

2.Осигуряване на средства за колективна защита за подобряване условията на труд в участък "Монтажно заваръчен" чрез подобряване на микроклимата и защитата от прах, токсични други вредни вещества - закупуване и въвеждане в експлоатация на отоплителна система, мобилни системи за аспириране на заваръчен дим и професионална вакуумна система за почистване.

3.Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.

4.Организация и управление на проекта.

5.Информиране и публичност.

Постигнати са напълно всички цели на проекта.

Виж подробна информация

01.06.2017г.

Метал ЕАД сключи договор с МТСП по проект BG16RFOP002-2.001-0894-C01

На 18.05.2017г. Метал ЕАД сключи договор с Министерството на труда и социалната политика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с проект – BG16RFOP002-2.001-0894-C01 - „Подобряване на условията на труд в участък "Монтажно Заваръчен" и работата с човешките ресурси в Метал ЕАД ”.

Общата стойност на проекта, съответно на безвъзмездната финансова помощ, е 210111.00 лв, в т.ч. 178594.35 лева от Европейския социален фонд и 31516.65 лева национално съфинансиране.

За постигане на целите проектното предложение предвижда следните дейности и съответни мерки за изпълнението им:

-Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси основана на иновативни модели за организация на труда постигащи повишаване на производителността и опазване на околната среда, въвеждаща гъвкави форми на заетост, по-лесното съвместяване на професионалния и личния живот и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници.

-Осигуряване на средства за колективна защита за подобряване условията на труд в участък "Монтажно заваръчен" чрез подобряване на микроклимата и защитата от прах, токсични други вредни вещества - закупуване и въвеждане в експлоатация на отоплителна система, мобилни системи за аспириране на заваръчен дим и професионална вакуумна система за почистване.

-Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.

-Организация и управление на проекта.

-Информиране и публичност.

Виж подробна информация

29.06.2016г.

Метал ЕАД подписа договор за проект към Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

На 20.06.2016г. Метал ЕАД сключи договор с Министерството на икономиката по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” с проект – BG16RFOP002-2.001-0109-C01 - „Подобряване на производственият капацитет в ”Метал” ЕАД чрез инвестиция в закупуване на ново оборудване”.

Общата стойност на проекта е 1 338 000лв. без ДДС.

Целта на проекта е подобряване на производственият капацитет в „Метал” ЕАД чрез:

-Закупуване и пускане в експлоатация на Хидравлична четири валова машина с ЦПУ - 1бр.

-Закупуване и пускане в експлоатация на Хидравлична гилотинна ножица с ЦПУ - 1бр.

-Закупуване и пускане в експлоатация на Хидравличен Абкант с ЦПУ- 1бр.

-Закупуване и пускане в експлоатация на Инвертен източник за заваряване с електродна тел в защитна газова среда - 10бр.

-Закупуване и пускане в експлоатация на Машина за разкрой на листов материал с фибро - оптичен лазерен източник с ЦПУ - 1бр.

Чрез проектът ще се намалят използваните суровини и материали чрез нова технология и съответната прилагаща я машина.

Unsplashed background img 2
metal.bg