Unsplashed background img 1

МЕТАЛ ЕАД се приспособява към изискванията на своите клиенти и партньори, като им предлага висококачествени продукти и услуги.


Ние смятаме нашите клиенти и доставчици за партньори.
Ние вярваме, че успехът на нашата компанията се гради на успеха на нашите партньори.
Ние предлагаме качествено обслужване, включващо в себе си готовност, надеждност и професионално отношение.
Ние не се състезаваме с конкурентите си за пазарен дял. Ние се състезаваме със себе да ставаме все по-добри.
Ние се стремим постоянно да повишаваме квалификацията и опита на всеки наш служител.МЕТАЛ ЕАД има интегрирана система за управление съгласно стандартите:


ISO 9001:2015 - Системи за управление на качеството

ISO 14001:2015 - Система за управление на околната среда

ISO 45001:2018 - Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд

Unsplashed background img 2

Цели по качество и околна среда

Политика


  1. Постигане и осигуряване на постоянно ниво на качеството на произвежданите продукти;

  2. Повишаване конкурентноспособността ни чрез продуктово и технологично обновление, поддържане на съответствие между качество и цена и постоянно намаляване на произвеждания брак и материалните и енергийните разходи;

  3. Да разработваме, произвеждаме и предлагаме продукти, оказващи възможно най-малко отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората като се стремим ефективно да използваме ресурсите и използваме най-модерни технологии и оборудване, позволяващо създаването на безопасни работни места;

  4. Предотвратяване на несъответствията с приоритет пред тяхното отстраняване;

  5. Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, подобряване на условията за безопасна работа;

  6. Да осигурим необходимото обучение и повишаване на квалификацията на всички работници и служители в т.ч. и по отношение на спазване изискванията за осигуряване на безопасност на трудовия процес и опазване на околната среда;

  7. Да определяме целите и задачите, отнасящи се до опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд още в процеса на вземане на бизнес-решения и да осигурим необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране.

Unsplashed background img 3
metal.bg