Качество

МЕТАЛ ЕАД се приспособява към изискванията на своите клиенти и партньори, като им предлага висококачествени продукти и услуги.

  • > Ние смятаме нашите клиенти и доставчици за партньори.
  • > Ние вярваме, че успехът на нашата компанията се гради на успеха на нашите партньори.
  • > Ние предлагаме качествено обслужване, включващо в себе си готовност, надеждност и професионално отношение.
  • > Ние не се състезаваме с конкурентите си за пазарен дял. Ние се състезаваме със себе да ставаме все по-добри.
  • > Ние се стремим постоянно да повишаваме квалификацията и опита на всеки наш служител.

II. ПОЛИТИКА
Управлението на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 е с първостепенно значение в цялостната дейност на „МЕТАЛ” ЕАД.
Политиката по управление на качеството, Политиката по околната среда и Политиката по управление на здравословните и безопасни условия на труд се съдържат и включват като неизменна част в цялостната Политика на управлението на дружеството и съответства на поставените от нас стратегически цели като основен елемент на общата стратегия за управление, повишаване на конкурентноспособността и развитие на бизнеса. Тя се реализира чрез изпълняване на целите, които се преразглеждат периодично и се актуализират при необходимост.
Ръководството на дружеството се ангажира с провеждането на политика на управлението, основаваща се на следните основни принципи:
- високо качество на предлаганите продукти и услуги;
- изграждане на постоянен висококвалифициран екип;
- гарантиране на здравето и безопасността при работа на персонала.
- свеждане до минимум отрицателното въздействие върху околната среда;
За реализиране на тези принципи Ръководството поема следните отговорности:
- Непрекъснато повишаване на качеството на произвежданите продукти и предоставяни услуги за задоволяване на изискванията и очакванията на клиентите чрез постоянно следене на тяхната удовлетвореност, осигуряваща конкурентноспособност на дружеството;
- Изграждане на взаимноизгодни отношения с нашите доставчици и партньори и поставяне на изисквания за опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа;
- Участие на целия ръководен състав при определяне насоките, целите и задачите на политиката по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, както и въвличане на целия персонал и използване на неговия потенциал за реализиране на тази политика;
- Постигане на съответствие с приложимите закони, нормативни и други изисквания по отношение на условията на производството, опазването на околната среда и безопасните и здравословните условия на работа;
- Постоянно идентифициране на опасностите и оценяване на риска за здравето и безопасността при работа, определяне на мерки и осигуряване на ресурси за неговото овладяване;
- Извършване на целенасочен мониторинг и измерване за оценяване на резултатността спрямо околната среда, здравето и безопасността при работа и определяне на мерки за подобряване;
- Непрекъснато подобряване ефективността и ефикасността на ИСУ на качеството, околната среда и безопасните и здравословни условия при работа, чрез периодична оценка на постигнатите резултати и системен контрол на поставените задачи. Във връзка с това дейността на фирмата трябва да отговаря на:
- договорените и гарантирани изисквания за качество;
- действащи стандарти и предписания;
Политиката и целите на управлението се преразглеждат, оценяват и при необходимост се актуализират на всеки Преглед на Интегрираната система за управление от страна на Ръководството, след което ги правят достъпни до персонала на дружеството. Ръководството носи основната отговорност за качеството на предлаганите продукти и услуги, управлението на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. То дефинира целите по управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд и осигурява необходимите ресурси за постигането им.

Цели по качество и околна среда

1.Постигане и осигуряване на постоянно ниво на качеството на произвежданите продукти;
2. Повишаване конкурентноспособността ни чрез продуктово и технологично обновление, поддържане на съответствие между качество и цена и постоянно намаляване на произвеждания брак и материалните и енергийните разходи;.
3. Да разработваме, произвеждаме и предлагаме продукти, оказващи възможно най-малко отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората като се стремим ефективно да използваме ресурсите и използваме най-модерни технологии и оборудване, позволяващо създаването на безопасни работни места;
4. Предотвратяване на несъответствията с приоритет пред тяхното отстраняване;
5. Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, подобряване на условията за безопасна работа;
6. Да осигурим необходимото обучение и повишаване на квалификацията на всички работници и служители в т.ч. и по отношение на спазване изискванията за осигуряване на безопасност на трудовия процес и опазване на околната среда;
7. Да определяме целите и задачите, отнасящи се до опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд още в процеса на вземане на бизнес-решения и да осигурим необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране;


Краткосрочни цели за 2014година:


І. Цели по околната среда :
1. Въвеждане на енергоспестяващо обурудване, осветление и саниране на производственни помещения.
2. Въвеждане в експлоатация на генератор за горещ въздух за отопление на цех „Заготвителен” и „Заваръчен”
3.Закупуване на моторен снегорин с ръчно предвижване

ІІ. Цели по качеството :
1. Реконструкция и обновяване на помещение за охрана и закупуване и монтаж на обурудване за контрол на достъпа до „Метал” ЕАД
2. Закупуване на мотокар 2,5t с кабина.
3. Закупуване на бързи стяги за монтажни стендиве
4.Увеличаване обема на произвежданата продукция с 20%

Фирмата има развити търговски отдел и технически отдел. От няколко години фирмата реализира съвместно със SKF проекти, повишаващи надеждността на ротационно оборудване.

МЕТАЛ ЕАД се развива като фирма предлагаща на своите клиенти продукти и услуги свързани с поддръжката на ротационното оборудване и превантивни и проактивни програми за поддръжка.

От март 2004г. МЕТАЛ ЕАД има Система за управление на качеството съгласно стандартите ISO 9001:2000 EN и ISO EN 14001:2004. Системата за управление на качеството е пресертифицирана през 2011г. съгласно новите изисквания на стандарт BS EN ISO 9001:2008.

 

Програма ФАР,Договор BG2005/017-353.10.04/ESC/G/GSC-2-054 - Въвеждане на бояджийна система - линия за мокро електростатично боядисване и ISO 14001

Фонд „Условия на труд” към МТСП,Договор № 35/21.05.2008 г.- Създаване на съвременни социално битови условия за персонала чрез ремонт на съществуваща сграда; изграждане на съблекални, санитарни възли, зала за кетъринг. Подобряване условията на труда в участък каучукови изделия.

BG 161PO003-2.3.02 “Eнергийна ефективност и зелена икономика” - Подобряване на енергийната ефективност във фирма „Метал”ЕАД  чрез саниране на промишлени халета и доставка на съвременни съоръжения с по-висока производителност и качество.