Новини

02АПР

Приключване изпълнението на Проект BG05M9OP001 – 1.008-0894

Проект BG05M9OP001 – 1.008-0894 Подобряване на условията на труд в участък "Монтажно Заваръчен" и работата с човешките ресурси в Метал ЕАД.

На 01.04.2018г. приключи изпълнението на проект “Подобряване на условията на труд в участък "Монтажно Заваръчен" и работата с човешките ресурси в Метал ЕАД”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Дейностите , които бяха реализирани са както следва:
1. Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси основана на иновативни модели за организация на труда постигащи повишаване на производителността и опазване на околната среда, въвеждаща гъвкави форми на заетост, по-лесното съвместяване на професионалния и личния живот и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници.
2. Осигуряване на средства за колективна защита за подобряване условията на труд в участък "Монтажно заваръчен" чрез подобряване на микроклимата и защитата от прах, токсични други вредни вещества - закупуване и въвеждане в експлоатация на отоплителна система, мобилни системи за аспириране на заваръчен дим и професионална вакуумна система за почистване.
3. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.
4. Организация и управление на проекта.
5. Информиране и публичност.
Постигнати са напълно всички цели на проекта.

Виж подробна информация

01ЮНИ

Метал ЕАД сключи договор с МТСП по проект BG16RFOP002-2.001-0894-C01

На 18.05.2017г. Метал ЕАД сключи договор с Министерството на труда и социалната политика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с проект – BG16RFOP002-2.001-0894-C01 -  „Подобряване на условията на труд в участък "Монтажно Заваръчен" и работата с човешките ресурси в Метал ЕАД ”.
Общата стойност на проекта, съответно на безвъзмездната финансова помощ, е 210111.00 лв, в т.ч. 178594.35 лева от Европейския социален фонд и 31516.65 лева национално съфинансиране.
За постигане на целите проектното предложение предвижда следните дейности и съответни мерки за изпълнението им:
- Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси основана на иновативни модели за организация на труда постигащи повишаване на производителността и опазване на околната среда, въвеждаща гъвкави форми на заетост, по-лесното съвместяване на професионалния и личния живот и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници.
- Осигуряване на средства за колективна защита за подобряване условията на труд в участък "Монтажно заваръчен" чрез  подобряване на микроклимата и защитата от прах, токсични други вредни вещества - закупуване и въвеждане в експлоатация на отоплителна система, мобилни системи за аспириране на заваръчен дим и професионална вакуумна система за почистване.   
- Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.
- Организация и управление на проекта.
- Информиране и публичност.

Виж подробна информация

29ЮЛИ

Метал ЕАД подписа договор за проект към Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

На 20.06.2016г. Метал ЕАД сключи договор с Министерството на икономиката по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” с проект – BG16RFOP002-2.001-0109-C01 -  „Подобряване на производственият капацитет в ”Метал” ЕАД чрез инвестиция в закупуване на ново оборудване”.

Общата стойност на проекта е 1 338 000лв. без ДДС.

Целта на проекта е подобряване на производственият капацитет в „Метал” ЕАД чрез:

-          Закупуване и пускане в експлоатация на Хидравлична четири валова машина с ЦПУ - 1бр.

-          Закупуване и пускане в експлоатация на Хидравлична гилотинна ножица с ЦПУ - 1бр.

-          Закупуване и пускане в експлоатация на Хидравличен Абкант с ЦПУ- 1бр.

-          Закупуване и пускане в експлоатация на Инвертен източник за заваряване с електродна тел в защитна газова среда - 10бр.

-          Закупуване и пускане в експлоатация на Машина за разкрой на листов материал  с фибро - оптичен лазерен източник  с ЦПУ - 1бр.

Чрез проектът ще се намалят използваните суровини и материали чрез нова технология и съответната прилагаща я машина.

 

01ЮЛИ

Метал ЕАД подписа договор за проект към Фонд

На 10.05.2016г. Метал ЕАД подписа договор №14/10.05.2016г. за проект по Фонд "Условия на труд": Подобряване работната среда и намаляване на риска за здравето на работещите в Участък "Заготвителен" и прилежащите сектори: "Плазмена машина" и "Прототипен" във фирма Метал ЕАД.

Общата стойност на проекта е 377,119,55лв. без ДДС.

Основните дейности, които ще бъдат извършени са:

- Монтаж на стенни PU панели;

- Монтаж на ПВЦ дограма;

- ремонт на покрив и вътрешен таван;

- смяна на секционни врати;

- боядисване;

- монтаж на осветителни тела;

- монтаж на въздуховоди;

- монтаж на генератор за горещ въздух;

Чрез проекта ще се подобрят условията на труд на 34% от работещите в Метал ЕАД.

30ЮНИ

Метал ЕАД приключи с проект към Фонд

На 06.10.2015г. Метал ЕАД приключи с проект №46/20.07.2015г. пред Фонд "Условия на труд": Подобряване работната среда и минимизиране на риска за здравето на работещите в Участък "Монтаж на комплектация и експедиция" и Участък "Бояджиен".

Стойността на проекта е 254 146,7 лева. Извършени бяха следните дейности:

- реконструкция и хидроизолация на покрив на двете помещения;

- топлоизолация на стени;

- поставяне на ПВЦ дограма;

- подмяна на врати;

- изграждане на ново осветление;

- изграждане на въздуховоди и монтиране на генератори за горещ въздух.

Чрез проекта се подобриха условията на труд на 37% от работещите в Метал ЕАД.

09ЮЛИ

Нов сертификат по OHSAS 18001

На 27 Май 2015г Метал ЕАД се сертифицира успешно по стандарт BS OHSAS 18001:2007. Валидността на стандарта е до 26 Май 2018г. След въвеждането и на този стандарт Фирма Метал ЕАД притежава пълния пакет от серията ISO стандарти.

09ЮЛИ

Метал ЕАД кандидатства с проект към Фонд

На 24.03.2015г. Метал ЕАД кандидатства пред Фонд "Условия на труд" с проект: Подобряване работната среда и минимизиране на риска за здравето на работещите в Участък "Монтаж на комплектация и експедиция" и Участък "Бояджиен".

Стойността на проекта е 254 146,7 лева. Основните дейности са:

- реконструкция и хидроизолация на покрив на двете помещения;

- топлоизолация на стени;

- поставяне на ПВЦ дограма;

- подмяна на врати;

- изграждане на ново осветление;

- изграждане на въздуховоди и монтиране на генератори за горещ въздух.

Чрез проекта ще се подобрят условията на труд на 37% от работещите в Метал ЕАД.

30АПР

Метал ЕАД с нов проект

Метал ЕАД кандидатства по ОП "Конкурентоспособност"схема BG 161PO003-2.3.02 “Eнергийна ефективност и зелена икономика” Проектът е за подобряване на енергийната ефективност във фирма „Метал”ЕАД  чрез саниране на промишлени халета и доставка на съвременни съоръжения с по-висока производителност и качество.Проектът има за цел да  намали енергоемкостта на производството на единица продукция, допринасяйки по този начин за устойчиво екологично развитие на българската икономика

14ЯНУ

Метал ЕАД с нов уебсайт!!!
Имаме удоволствието да Ви представим нашия нов уебсайт! От него ще може да се информирате допълнително за дейността на нашата компания, както и да научавате новости, свързани с развитието ни!